Home Over ons Nieuws Agenda Glas/Fjoezzz Activiteiten Aanmelden Contact Links Nationaal Glasmuseum
   
  Meer informatie:
   
  Nieuwsbrief 2 / april
  Printervriendelijke uitvoering Nieuwsbrief 2
   
  Nieuwsbrief 1/februari
  Printervriendelijke uitvoering Nieuwsbrief 1
   
  Nieuwsbrief 6/2019
  Printervriendelijke uitvoering Nieuwsbrief 6
   
  Nieuwsbrief 5/2019
  Printervriendelijke uitvoering Nieuwsbrief 5
   
  Nieuwsbrief 4 / 2019
  Printervriendelijke uitvoering Nieuwsbrief 4
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
Najaarsledenvergadering Vereniging van Vrienden van Modern Glas
 
Datum: 20 oktober 2019
Locatie: Landgoed Anningahof
Hessenweg 9
8028PA Zwolle
 

1. Opening
De voorzitter, Nico Mogendorff, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt aangepast. De korte uitleg van Hib Anninga (eigenaar en curator) over de Anningahof komt als eerste aan bod. Daarna volgt de rest van de agenda.

Inhoudelijk deel A:
Uitleg over Anningahof:
Korte samenvatting: Beeldentuin omvat 90 buitenbeelden. Illustreert de ontwikkeling Nederlandse beeldhouwkunst van de afgelopen 50 jaar. Het accent ligt op hedendaagse kunst. Ongeveer 11 beelden zijn in eigendom. De rest in bruikleen. Beelden van jonge mensen vanuit de Van Nelle Fabriek en nu ook glas van oud-studenten Rietveld. De afname van beelden gebeurt veel door ambassades en grote gemeentes. De laatste jaren worden er minder aangekocht.
De Anningahahof is voormalige boerderij van ouders H. Anninga. Dhr. Anninga ging rond 2000 met pensioen. Heeft toen huis in Amsterdam verkocht en is gestart met landgoed. Daarvoor boerderij aangekocht. De grond heeft hij geschonken gekregen. De Anningahof heeft de status van “landgoed”. Dit betekent dat aan bepaalde eisen voldaan moet worden.
Zie verder: www. anningahof.nl

Verenigingsdeel
2. Verslag voorjaarsvergadering 7 april 2019
Het verslag wordt vastgesteld, met dank aan Marcel Brouwer als notulist.

3. Mededelingen
- Afmeldingen van: Sue Schiepers, Marcel Brouwer en Eddy Engelsman.
- Bernardine de Neeveprijs:
voor de coördinatie wordt vanuit de leden Han de Kluijver geopperd. Daarnaast het advies om in de jury personen vanuit het museum waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden op te nemen.
- Stand van zaken:
o De voorzitter vraagt aandacht voor de verschillende vacatures genoemd in de agenda: penningmeester, opvolging coördinatie stands, opvolging ledenadministratie. Hij verwijst voor de inhoud naar de laatste nieuwsbrief.
o Er wordt gekeken naar het aandeel advertenties in GLAS. Kan/moet dit aandeel niet groter zijn, eventueel met extra pagina’s, vanwege bijdrage ervan aan de inkomsten. Vraagt aandacht van bestuur en redactie in overleg met Gerda Brust.
o De herziening, de nieuwe opzet website van de vereniging, vraagt meer tijd dan gedacht. Het bestuur zegt toe op de voorjaarsvergadering 20202 de nieuwe versie te presenteren.
o Januari 2020 staat weer bezoek BRAFA gepland. Hiervoor kunnen leden zich opgeven.
o Er wordt teruggekeken op geslaagde bezoeken bij Tetterode Glass studio en het RMO in Leiden.

4. Benoeming kascommissie: Jos Geerse en Gerard Dekker worden benoemd tot leden.

5. Begroting 2020
Vanwege afwezigheid penningmeester geeft de voorzitter, Nico, een korte toelichting op de onderdelen en de aanpassingen die hebben plaatsgevonden vanwege de verwachte terugloop in inkomsten door de daling in het aantal leden.
De begroting wordt vastgesteld.
Er worden de volgende kanttekeningen geplaatst:
a. Naar aanleidiing van de uitleg over de afdracht van extra contributie uit hoofde van “Beschermerschap” aan het Glasmuseum, wordt door enkele leden zorg uitgesproken over beheer en presentatie in het museum van onze collectie uitgebrachte ledenobjecten.
b. Op de Glaskunstbeurs is de vereniging met stand aanwezig. Nu “meer zichtbare, opvallende” plek afgesproken. Ter hoogte ingang grote zaal.
c. Voor 1 dag wordt de deelname studenten glas van designacademie Eindhoven gesponsord met € 700, -. Dit wordt ter plekke aangegeven. De naam van de vereniging wordt ook vermeld op de folders, flyer.
d. De voorzitter verzorgt een inleiding over de vereniging op dag 1 van de beurs..

6. Bestuursvoorstel vervolg Object voor leden
Maria Niessen geeft middels een PowerPoint presentatie een toelichting op het voorstel van het bestuur.
a) Aandacht wordt gevraagd voor de gevraagde seriematige productie. Dit kan voor sommige, vooral beginnende, kunstenaars lastig zijn. Hieraan is binnen de richtlijnen aandacht gegeven. Er kan door de kunstenaar om een bijdrage in de “voorfinanciering” worden gevraagd.
b) Vanuit de leden wordt kritisch gereageerd op het woord “maximaal” bij de voorgestelde aantallen. Gevraagd wordt dit woord te verwijderen. Het genoemde aantal kan gelden als richtlijn en kan naar boven worden bijgesteld, als er meer inschrijvingen zijn.
c) Rinus van Helden stelt voor de promotie breed aan te pakken. Niet alleen op de Glasbeurs, ook (met stand) op beurzen als de Cannenburgh, GlasrijkTubbergen etc. prominent aanwezig zijn. Voorstel wordt overgenomen.
d) Pieter Kloet stelt de vraag of wanneer het gereserveerde geld voor object niet daadwerkelijk wordt gebruikt, dit kan worden ingezet voor andere doeleinden. Het bestuur zegt toe hier goed naar te kijken.
e) Het object dient volgens leden wel te voldoen aan bepaalde kwaliteit. Het bestuur draagt hierin verantwoordelijkheid omdat het gaat om een bestuursbesluit. De ledenvergadering suggereert om bij de uiteindelijke jurering eventueel een adviseur (bijvoorbeeld Richard Meitner) in te schakelen.
De ledenvergadering besluit unaniem om door te gaan met jaarlijks object voor leden, uiteraard mits de objecten voldoen aan gestelde eisen. De looptijd van dit besluit is 3 jaar (2020, 2021 en 2022). Dan wordt opnieuw bekeken wat vervolg wordt.
De “Bestuurlijke richtlijn ledenobject” wordt conform besluit ledenvergadering aangepast en gepubliceerd op de website.
In de tekst wordt het woord “maximaal” bij de te maken aantallen verwijderd om ruimte te hebben meer aantallen te produceren als er meer vraag is.
Ook het huishoudelijk reglement wordt hierop zo nodig aangepast.
Vanaf de Glaskunstbeurs start de PR en worden op diverse manieren (nieuwsbrief, website, GLAS, posters, flyers) kunstenaars (ook niet- leden) benaderd om een ontwerp in te dienen. Gezien de late start krijgen ze hiervoor eenmalig iets meer tijd.

7. Rondvraag
- De ledenvergadering vraagt aandacht van bestuur voor afscheid langdurig “actieve” leden.

8. Sluiting verenigingsdeel.

Inhoudelijke deel B
Presentatie over 50 jaar Rietveld Academie en de expositie op de Anningahof door Marie de Bruyn.
(Zie voor uitgebreide tekst artikel in GLAS 2019/3)

Een korte terugblik op het ontstaan van de glasafdeling van de Rietveld-academie. Opgericht door Sybren Valkema. Tot bloei gebracht door o.a. Richard Meitner. Achttien jaar geleden bedreigd met sluiting. De afdeling is door bevlogen mensen overeind gehouden.
De glasafdeling wordt nu geleid door Jens Pfeifer, vanuit eenzelfde visie als voorgangers: uitgaand van hedendaagse kunst. Glas is een medium om kunst te maken. Het materiaal is ook een kennisdrager. Glas is niet uniek in gebruik door kunstenaar, maar heel bruikbaar.

In de expositie in de beeldentuin zijn de verschillende vormen om met glas te werken te zien.
Binnen Rietveld – expositie ligt het accent op de verscheidenheid van het materiaal glas. Het betreft werken die uit de studenten zelf voortkomen. Dus er zijn geen strikte aanpassingen, beperkingen. De beelden zijn divers en experimenteel.
Mevrouw de Bruyn vraagt ook aandacht voor de extra informatie en andere exposities te vinden op de website van de Rietveld academie.
Na deze inleiding volgt een rondleiding (met uitleg door Marie) in de beeldentuin.